Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Puih H'BLir(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Puih H'BLir(CN Ia Grai)
Ngày nhận 04/10/2018
Ngày trả dự kiến 15/10/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai