Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 756_09_VPTINH_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép
Trích yếu 756_09_VPTINH_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép - Lê Thị Hoa (BM 442474; BM 442011 kèm 01 TBS mỗi bìa)
Tên tổ chức, cá nhân Lê Thị Hoa (BM 442474; BM 442011 kèm 01 TBS mỗi bìa)
Ngày nhận 16/06/2020
Ngày trả dự kiến 17/06/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai