Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-13.2_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi
Trích yếu 592-13.2_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi - Rơ Cơm Chin(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Rơ Cơm Chin(CN Ia Grai)
Ngày nhận 10/02/2020
Ngày trả dự kiến 04/03/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai