Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 756_09_VPTINH_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép
Trích yếu 756_09_VPTINH_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép - NGUYỄN VĂN TRẬN
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN VĂN TRẬN
Ngày nhận 28/02/2020
Ngày trả dự kiến 02/03/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai