Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-26.1_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại GCN do bị mất
Trích yếu 592-26.1_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại GCN do bị mất - KSOR A LUNG TK PUIH H` MUR (IA GRAI )
Tên tổ chức, cá nhân KSOR A LUNG TK PUIH H` MUR (IA GRAI )
Ngày nhận 09/01/2020
Ngày trả dự kiến 13/03/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai