Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-26.1_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại GCN do bị mất
Trích yếu 592-26.1_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại GCN do bị mất - CHICH 198CL-S(ĐAK ĐOA)
Tên tổ chức, cá nhân CHICH 198CL-S(ĐAK ĐOA)
Ngày nhận 14/01/2020
Ngày trả dự kiến 21/09/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai