Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-26.13_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu 592-26.13_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Lê Đình Chính - Lê Thị Lệ
Tên tổ chức, cá nhân Lê Đình Chính - Lê Thị Lệ
Ngày nhận 07/01/2020
Ngày trả dự kiến 22/05/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai