Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-13.2_S_Chuprong_2020. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi
Trích yếu 592-13.2_S_Chuprong_2020. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi - PUIH HNÔ, RƠMAH NHAN(CĐ)
Tên tổ chức, cá nhân PUIH HNÔ, RƠMAH NHAN(CĐ)
Ngày nhận 17/04/2020
Ngày trả dự kiến 05/05/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai