Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND phường An Bình
Tên thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Lê Ngọc Anh
Tên tổ chức, cá nhân Lê Ngọc Anh
Ngày nhận 17/06/2020
Ngày trả dự kiến 08/07/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai