Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯ SÊ
Tên thủ tục 03.2019_414_3Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Trích yếu 2019_414_3Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) - UBND xã Bờ ngoong ( 10 HS)
Tên tổ chức, cá nhân UBND xã Bờ ngoong ( 10 HS)
Ngày nhận 02/06/2020
Ngày trả dự kiến 16/06/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai