Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục 592_17(Có thuế)TT ĐK, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất lần đầu
Trích yếu 592_17(Có thuế)TT ĐK, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất lần đầu - ĐẶNG VĂN BÍNH 1003CG-H
Tên tổ chức, cá nhân ĐẶNG VĂN BÍNH 1003CG-H
Ngày nhận 28/02/2019
Ngày trả dự kiến 30/08/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai