Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-21_S. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Trích yếu 592-21_S. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - (Phan Văn Long-Đào Thị Cẩm Nhung chuyển nhượng Nguyễn Viết Nhi, CN Đak Pơ)l
Tên tổ chức, cá nhân (Phan Văn Long-Đào Thị Cẩm Nhung chuyển nhượng Nguyễn Viết Nhi, CN Đak Pơ)l
Ngày nhận 03/01/2020
Ngày trả dự kiến 07/05/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai