Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
THỊ TRẤN CHƯ TY Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Dũng
THỊ TRẤN CHƯ TY Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Dũng

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai