Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
UBND xã Ia Nan (QD544_1)LVBTXHThủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Rơ Lan Phiêng (Con bà Rơ Lan Phiễl)
UBND xã Ia Nan (QD544_1)LVBTXHThủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Rơ Lan Phiêng (Con bà Rơ Lan Phiễl)

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai