Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
UBND xã Ia Nan (QD544_9)LVNCCSDThủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần Siu H' Bieng (Con bà Siu H' Mơch)
UBND xã Ia Nan (QD544_9)LVNCCSDThủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần Siu H' Bieng (Con bà Siu H' Mơch)

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai