Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Ia Nan
Tên thủ tục 2019_553_1Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
Trích yếu 2019_553_1Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật cho Siu H' Chai (vợ Rơ Châm Mẽ)
Tên tổ chức, cá nhân Siu H' Chai (vợ Rơ Châm Mẽ)
Ngày nhận 16/06/2020
Ngày trả dự kiến 28/07/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai