Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Ia Ko
Tên thủ tục 92_13Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Siu Hậu
Tên tổ chức, cá nhân Siu Hậu
Ngày nhận 05/03/2019
Ngày trả dự kiến 21/03/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai