Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Ia Tô
Tên thủ tục (QD544_4)LVBTXHThủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Trích yếu (QD544_4)LVBTXHThủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Rơ mah Lêng
Tên tổ chức, cá nhân Rơ mah Lêng
Ngày nhận 27/09/2019
Ngày trả dự kiến 01/10/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai