Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Thăng Hưng
Tên thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Huỳnh ngọc Thạch
Tên tổ chức, cá nhân Huỳnh ngọc Thạch
Ngày nhận 30/07/2019
Ngày trả dự kiến 12/09/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai