Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Ia Hla
Tên thủ tục 836_2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Trích yếu 836_2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho Nông Văn kiên
Tên tổ chức, cá nhân Nông Văn kiên
Ngày nhận 15/07/2019
Ngày trả dự kiến 16/07/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai