Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông ( Trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông)
2 Thẩm định các dự án phát triển nhà ở
3 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đường thủy nội địa
5 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc, nhân viên tư vấn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
6 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
8 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
9 Thủ tục giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
10 Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
12 Thủ tục hiệp thương giá Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lí giá
13 Thủ tục Thẩm định Phương án giá Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lí giá
14 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đường thủy nội địa
16 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
17 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
18 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
19 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
20 Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai