Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
2 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
3 Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Sở Công Thương Lĩnh vực Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
4 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
5 Gia hạn nộp thuế
6 Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in
7 Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in
8 Xác nhận nghĩa vụ thuế
9 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia
10 Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam
11 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia
12 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách
13 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách
14 Thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực phát triển nông thôn
15 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn
16 Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam
17 Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế
18 Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam
19 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập
20 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
21 Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập
22 Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam
23 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
24 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
25 Thủ tục Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
26 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh
27 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
28 Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam
29 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là các tổ hợp, HTX (trừ các đơn vị trực thuộc)
30 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam
31 Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế
32 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
33 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông
34 Thủ tục Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
35 Khiếu nại về thuế
36 Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực phát triển nông thôn
37 Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
38 Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi
39 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)
40 Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu
41 Thủ tục: Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo
42 Cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh
43 Cho thuê rừng đối với tổ chức
44 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)
45 Giao rừng đối với tổ chức
46 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
47 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
48 Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao
49 Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập
50 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp
51 Phê duyệt dự toán dự án qui hoạch đối với dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu có mức vốn từ 400 triệu đồng trở lên
52 Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh
53 Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
54 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với Tổ chức ngoài quốc doanh
55 Mua sắm, điều chuyển, thanh lý hoá giá và chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công (bao gồm: Nhà, đất, xe ô tô, tàu thuyền…)
56 Thẩm định phương án trợ giá, trợ cước
57 Thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi ngân sách
58 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc, nhân viên tư vấn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
59 Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm
60 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông ( Trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông)
61 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông ( Trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông)
62 Thẩm định các dự án phát triển nhà ở
63 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp
64 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đường thủy nội địa
65 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc, nhân viên tư vấn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
66 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
67 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
68 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
69 Thủ tục giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực gia đình
70 Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
71 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
72 Thủ tục hiệp thương giá Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lí giá
73 Thủ tục Thẩm định Phương án giá Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lí giá
74 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
75 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đường thủy nội địa

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai