Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Kiểm lâm
2 Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Kiểm lâm
3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Kiểm lâm
4 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ lâm sinh Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp
5 Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
6 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2 m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực tài nguyên nước
7 Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
8 Thủ tục đăng ký xóa đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
9 Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
10 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
11 Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
12 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
13 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
15 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
16 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
17 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực tài nguyên nước
18 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
19 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai
20 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực đất đai

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai