Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Đăng ký hợp nhất công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Đăng ký sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Đăng ký tách công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai