Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán, tự đầu tư gây trồng hoặc vay ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

a) Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBND cấp huyện
c) Nhận kết quả tại UBND cấp huyện.​

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại UBND cấp huyện
- Qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị của của tổ chức, doanh nghiệp;
- Hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức, doanh nghiệp. b) Số lượng hố sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định​

Đối tượng thực hiện

Tổ chức​

Lệ phí

Không​

Điều kiện thực hiện

Không​

Kết quả thực hiện

- Giấy phép
- Quyết định hành chính

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ
ngày 01/4/2005.
- Điểm b khoản 2 Điều 28 Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày
07/7/2005, về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác, hiệu lực thi hành 23/7/2005

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai