Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

a) Các cá nhân, hộ gia đình, công đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại
UBND cấp huyện;
b) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBND cấp huyện;
c) Nhận kết quả tại UBND cấp huyện.​

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
- Qua bưu điện.
 

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng;
- Bảng thống kê số cây và khối lượng khai thác tận dụng . b) Số lượng hố sơ:  01 (bộ)​

Thời hạn giải quyết

Không quy định​

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân
- Tổ chức​

Lệ phí

Không​

Điều kiện thực hiện

 1. Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm  quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất
đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.

2. Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.

3. Các cây đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.
4. Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy trong rừng sản xuất,
do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.
Điều 20 Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005, về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

 

 

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ
ngày 01/4/2005.
- Khoản 4 Điều 39 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006
của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng, hiệu
lực thi hành 01/9/2006
- Khoản 1, 2 Điều 21 Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày
07/7/2005, về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác, hiệu lực thi hành 23/7/2005​

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai