Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

- Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại tại Văn phòng UBND cấp huyện.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND cấp huyện tiến hành thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý, giải quyết thì trả đơn, đồng thời có văn bản hướng dẫn cho người gửi đơn biết để gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- UBND cấp huyện tổ chức gặp gỡ, đối thọai với người khiếu nại, thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại. Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại. Việc gặp gỡ đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ ý kiến của những người tham gia.
- Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh khiếu nại, UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước​

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn khiếu nại,
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền),
- Các tài liệu, giấy tờ, bằng chứng liên quan.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Nếu trả đơn: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.
- Thời hạn giải quyết lần đầu là 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu khôgn quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạng iải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân
- Tổ chức​

Lệ phí

Không​

Điều kiện thực hiện

- Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:
 + Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 + Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
 + Người đại diện không hợp pháp;
 + Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
 + Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 + Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có Bản án, Quyết định của Tòa án.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính ​

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.​

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai