Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Giải quyết đơn thư tố cáo
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

- Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo tại Văn phòng UBND cấp huyện.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo UBND cấp huyện, Thanh tra huyện thụ lý để giải quyết. Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết.
- Tổ chức thẩm tra, xác minh những nội dung tố cáo; làm việc với người tố cáo, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tiến hành các biện pháp xác minh.
- Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện tiến hành xử lý tố cáo và ban hành quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước​

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo.
- Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân
- Tổ chức​

Lệ phí

Không​

Điều kiện thực hiện

- Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo, phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ tên địa chỉ người tố cáo có chữ ký của người tố cáo.
- Không xem xét giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ chữ ký trực tiếp mà sao chép chữ ký hoặc có những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới). 

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính​

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai