Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường, đất đai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Bước 3: Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận chấm dứt góp vốn.

2. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, hộ gia đình

Lệ phí

- Thực hiện theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều kiện thực hiện

Không

 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý 

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất

- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009  của Bộ Tài nguyên và Môi trừơng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007.

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai