Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Công chức thuộc bộ phận “1 cửa liên thông” tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bộ phận “1 cửa liên thông” chuyển hồ sơ cho Phòng ĐKKD để thụ lý.
- Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế của DN).
- Phòng ĐKKD chuyển kết quả thụ lý hồ sơ của doanh nghiệp cho bộ phận “1 cửa liên thông”.
- Bộ phận “1 cửa liên thông” trực tiếp chuyển trả kết quả cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính (bộ phận “1 cửa liên thông”- Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai).​

Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
• Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.
• Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
 Kèm theo danh sách thành viên phải có:
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.
• Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 b/ Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện

Tổ chức​

Lệ phí

Có​

Điều kiện thực hiện

Có​

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.​

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ.
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an.
- Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Gia Lai.
- Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh Gia Lai.

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai