e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e>
Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện

- Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Nông nghiệp và PTNT (huyện) hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư lập hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Biên bản kiểm tra địa bàn vùng dự án.

2.Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư.

3.Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư.

4.Quyết định bố trí, ổn định dân cư của UBND cấp huyện.

5.Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi.

6.Quyết định về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án của UBND cấp huyện.

7.Danh sách tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đến.

* Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)
 

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến; đơn vị được giao thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư.

Lệ phí

Không 

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Tiếp nhận dân, bố trí, ổn định các hộ dân và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định                                  

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015;

 - Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg;

- Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/03/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg.  
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai