Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ rừng lập hồ sơ khai thác nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ rừng bổ sung hồ sơ.

 - Bước 3: Chủ  rừng xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Tờ trình đề nghị;

2. Thuyết minh thiết kế khai thác chọn;

3. Phiếu bài cây khai thác;

4. Biên bản xác nhận của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã;

5. Bản đồ khu khai thác.

* Số lượng hồ sơ:     01    (bộ)
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Lệ phí

Không  

Điều kiện thực hiện

Có phương án khai thác rừng được phê duyệt theo quy định

Kết quả thực hiện

Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai