Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ rừng xây dựng phương án khai thác nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ rừng bổ sung hồ sơ.

 - Bước 3: Chủ  rừng xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Tờ trình đề nghị;

2.Phương án khai thác;

3.Hệ thống bản đồ kèm theo.

* Số lượng hồ sơ:     01    (bộ)
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

1. Thực hiện đúng địa danh, diện tích, chủng loại lâm sản do cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc đã đăng ký.

2. Phải có biện pháp đảm bảo tái sinh rừng, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường và khả năng phòng hộ của rừng.

3. Khi khai thác các loại thực vật nguy cấp, quý hiếm nhóm Ia, IIa phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/ 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đối với thực vật rừng nhóm IIa ngoài các khu rừng đặc dụng chỉ được khai thác hạn chế và cũng phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Bộ thủ tục này.

4. Việc khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ chỉ thực hiện trên diện tích đã được cấp có thẩm quyền cho thuê, giao, tạm giao để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc được  Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. 
Kết quả thực hiện

Phê duyệt Phương án khai thác                                  

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai