Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1591 Đăng ký xóa đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1592 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1593 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1594 Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1595 Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai