Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
22 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
23 Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
24 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
25 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
26 Thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
27 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
28 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép khác huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
29 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
30 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai