Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
42 Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
43 Bố trí, ổn định dân cư nội tỉnh khác huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
44 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
45 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
46 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
47 Bố trí, ổn định dân cư nội vùng dự án, nội tỉnh cùng huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
48 Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
49 Xét duyệt hộ gia đình được di chuyển đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen, ghép) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
50 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai