Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
71 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
72 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
73 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
74 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
75 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
76 Bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
77 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
78 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
79 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
80 Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai