THÁNG 8
Đã tiếp nhận 24569 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12454 hồ sơ
Cần xử lý 37023 hồ sơ
Đang xử lý 13794 hồ sơ
   Trễ 2596 (18.8%)
   Sắp trễ 96 (0.7%)
   Chưa đến 11102 (80.5%)
Đã xử lý 23229 hồ sơ
   Trễ 944 (4.1%)
   Sớm 22285 (95.9%)
   Chưa nhận 32
Tỉ lệ T.Hạn 9.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.4%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 21715 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13794 hồ sơ
Cần xử lý 35509 hồ sơ
Đang xử lý 15842 hồ sơ
   Trễ 3423 (21.6%)
   Sắp trễ 194 (1.2%)
   Chưa đến 12225 (77.2%)
Đã xử lý 19667 hồ sơ
   Trễ 511 (2.6%)
   Sớm 19156 (97.4%)
   Chưa nhận 17
Tỉ lệ T.Hạn 11.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 16294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15842 hồ sơ
Cần xử lý 32136 hồ sơ
Đang xử lý 21067 hồ sơ
   Trễ 3680 (17.5%)
   Sắp trễ 457 (2.2%)
   Chưa đến 16930 (80.4%)
Đã xử lý 11069 hồ sơ
   Trễ 170 (1.5%)
   Sớm 10899 (98.5%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 12.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai