THÁNG 2
Đã tiếp nhận 50485 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8439 hồ sơ
Cần xử lý 58924 hồ sơ
Đang xử lý 10155 hồ sơ
   Trễ 1343 (13.2%)
   Sắp trễ 142 (1.4%)
   Chưa đến 8670 (85.4%)
Đã xử lý 48769 hồ sơ
   Trễ 507 (1.0%)
   Sớm 48262 (99.0%)
   Chưa nhận 462
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 53346 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10155 hồ sơ
Cần xử lý 63501 hồ sơ
Đang xử lý 16737 hồ sơ
   Trễ 1632 (9.8%)
   Sắp trễ 990 (5.9%)
   Chưa đến 14115 (84.3%)
Đã xử lý 46764 hồ sơ
   Trễ 345 (0.7%)
   Sớm 46419 (99.3%)
   Chưa nhận 120
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 4118 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16737 hồ sơ
Cần xử lý 20855 hồ sơ
Đang xử lý 18400 hồ sơ
   Trễ 1657 (9.0%)
   Sắp trễ 1054 (5.7%)
   Chưa đến 15689 (85.3%)
Đã xử lý 2455 hồ sơ
   Trễ 11 (0.4%)
   Sớm 2444 (99.6%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 8.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai