THÁNG 1
Đã tiếp nhận 24220 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8628 hồ sơ
Cần xử lý 32848 hồ sơ
Đang xử lý 11184 hồ sơ
   Trễ 709 (6.3%)
   Sắp trễ 145 (1.3%)
   Chưa đến 10330 (92.4%)
Đã xử lý 21664 hồ sơ
   Trễ 1092 (5.0%)
   Sớm 20572 (95.0%)
   Chưa nhận 14
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 8717 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11184 hồ sơ
Cần xử lý 19901 hồ sơ
Đang xử lý 13944 hồ sơ
   Trễ 775 (5.6%)
   Sắp trễ 242 (1.7%)
   Chưa đến 12927 (92.7%)
Đã xử lý 5957 hồ sơ
   Trễ 156 (2.6%)
   Sớm 5801 (97.4%)
   Chưa nhận 6
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai