THÁNG 3
Đã tiếp nhận 48226 hồ sơ
Tồn kỳ trước 25287 hồ sơ
Cần xử lý 73513 hồ sơ
Đang xử lý 29905 hồ sơ
   Trễ 8083 (27.0%)
   Sắp trễ 1145 (3.8%)
   Chưa đến 20677 (69.1%)
Đã xử lý 43608 hồ sơ
   Trễ 580 (1.3%)
   Sớm 43028 (98.7%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 51833 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29905 hồ sơ
Cần xử lý 81738 hồ sơ
Đang xử lý 39841 hồ sơ
   Trễ 9595 (24.1%)
   Sắp trễ 2045 (5.1%)
   Chưa đến 28201 (70.8%)
Đã xử lý 41897 hồ sơ
   Trễ 449 (1.1%)
   Sớm 41448 (98.9%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 12.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 39451 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39841 hồ sơ
Cần xử lý 79292 hồ sơ
Đang xử lý 53647 hồ sơ
   Trễ 9945 (18.5%)
   Sắp trễ 3673 (6.8%)
   Chưa đến 40029 (74.6%)
Đã xử lý 25645 hồ sơ
   Trễ 343 (1.3%)
   Sớm 25302 (98.7%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 13.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai