THÁNG 8
Đã tiếp nhận 54909 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10176 hồ sơ
Cần xử lý 65085 hồ sơ
Đang xử lý 11585 hồ sơ
   Trễ 1453 (12.5%)
   Sắp trễ 180 (1.6%)
   Chưa đến 9952 (85.9%)
Đã xử lý 53500 hồ sơ
   Trễ 745 (1.4%)
   Sớm 52755 (98.6%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 59182 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11585 hồ sơ
Cần xử lý 70767 hồ sơ
Đang xử lý 14470 hồ sơ
   Trễ 1642 (11.3%)
   Sắp trễ 465 (3.2%)
   Chưa đến 12363 (85.4%)
Đã xử lý 56297 hồ sơ
   Trễ 796 (1.4%)
   Sớm 55501 (98.6%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 40910 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14470 hồ sơ
Cần xử lý 55380 hồ sơ
Đang xử lý 23082 hồ sơ
   Trễ 1768 (7.7%)
   Sắp trễ 972 (4.2%)
   Chưa đến 20342 (88.1%)
Đã xử lý 32298 hồ sơ
   Trễ 176 (0.5%)
   Sớm 32122 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai