THÁNG 8
Đã tiếp nhận 45519 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4174 hồ sơ
Cần xử lý 49693 hồ sơ
Đang xử lý 5031 hồ sơ
   Trễ 56 (1.1%)
   Sắp trễ 39 (0.8%)
   Chưa đến 4936 (98.1%)
Đã xử lý 44662 hồ sơ
   Trễ 592 (1.3%)
   Sớm 44070 (98.7%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 44699 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5031 hồ sơ
Cần xử lý 49730 hồ sơ
Đang xử lý 8533 hồ sơ
   Trễ 161 (1.9%)
   Sắp trễ 215 (2.5%)
   Chưa đến 8157 (95.6%)
Đã xử lý 41197 hồ sơ
   Trễ 264 (0.6%)
   Sớm 40933 (99.4%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 18344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8533 hồ sơ
Cần xử lý 26877 hồ sơ
Đang xử lý 13396 hồ sơ
   Trễ 184 (1.4%)
   Sắp trễ 294 (2.2%)
   Chưa đến 12918 (96.4%)
Đã xử lý 13481 hồ sơ
   Trễ 34 (0.3%)
   Sớm 13447 (99.7%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai