THÁNG 1
Đã tiếp nhận 31752 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17271 hồ sơ
Cần xử lý 49023 hồ sơ
Đang xử lý 18258 hồ sơ
   Trễ 4323 (23.7%)
   Sắp trễ 960 (5.3%)
   Chưa đến 12975 (71.1%)
Đã xử lý 30765 hồ sơ
   Trễ 299 (1.0%)
   Sớm 30466 (99.0%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 9.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19228 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18258 hồ sơ
Cần xử lý 37486 hồ sơ
Đang xử lý 20798 hồ sơ
   Trễ 4503 (21.7%)
   Sắp trễ 1275 (6.1%)
   Chưa đến 15020 (72.2%)
Đã xử lý 16688 hồ sơ
   Trễ 104 (0.6%)
   Sớm 16584 (99.4%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 12.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 8036 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20798 hồ sơ
Cần xử lý 28834 hồ sơ
Đang xử lý 23140 hồ sơ
   Trễ 4535 (19.6%)
   Sắp trễ 1358 (5.9%)
   Chưa đến 17247 (74.5%)
Đã xử lý 5694 hồ sơ
   Trễ 19 (0.3%)
   Sớm 5675 (99.7%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 15.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai