THÁNG 6
Đã tiếp nhận 31482 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6242 hồ sơ
Cần xử lý 37724 hồ sơ
Đang xử lý 6863 hồ sơ
   Trễ 267 (3.9%)
   Sắp trễ 55 (0.8%)
   Chưa đến 6541 (95.3%)
Đã xử lý 30861 hồ sơ
   Trễ 981 (3.2%)
   Sớm 29880 (96.8%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 39343 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6863 hồ sơ
Cần xử lý 46206 hồ sơ
Đang xử lý 8843 hồ sơ
   Trễ 398 (4.5%)
   Sắp trễ 201 (2.3%)
   Chưa đến 8244 (93.2%)
Đã xử lý 37363 hồ sơ
   Trễ 888 (2.4%)
   Sớm 36475 (97.6%)
   Chưa nhận 19
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 25193 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8843 hồ sơ
Cần xử lý 34036 hồ sơ
Đang xử lý 15022 hồ sơ
   Trễ 501 (3.3%)
   Sắp trễ 483 (3.2%)
   Chưa đến 14038 (93.4%)
Đã xử lý 19014 hồ sơ
   Trễ 193 (1.0%)
   Sớm 18821 (99.0%)
   Chưa nhận 66
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai