THÁNG 1
Đã tiếp nhận 27942 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8824 hồ sơ
Cần xử lý 36766 hồ sơ
Đang xử lý 9168 hồ sơ
   Trễ 1166 (12.7%)
   Sắp trễ 106 (1.2%)
   Chưa đến 7896 (86.1%)
Đã xử lý 27598 hồ sơ
   Trễ 149 (0.5%)
   Sớm 27449 (99.5%)
   Chưa nhận 1549
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 34605 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9168 hồ sơ
Cần xử lý 43773 hồ sơ
Đang xử lý 14691 hồ sơ
   Trễ 1187 (8.1%)
   Sắp trễ 539 (3.7%)
   Chưa đến 12965 (88.3%)
Đã xử lý 29082 hồ sơ
   Trễ 94 (0.3%)
   Sớm 28988 (99.7%)
   Chưa nhận 1770
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai