THÁNG 1
Đã tiếp nhận 12898 hồ sơ
Tồn kỳ trước 50667 hồ sơ
Cần xử lý 63565 hồ sơ
Đang xử lý 52237 hồ sơ
   Trễ 11287 (21.6%)
   Sắp trễ 2971 (5.7%)
   Chưa đến 37979 (72.7%)
Đã xử lý 11328 hồ sơ
   Trễ 66 (0.6%)
   Sớm 11262 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.1%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai