<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 32132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16892 hồ sơ
Cần xử lý 49024 hồ sơ
Đang xử lý 17343 hồ sơ
   Trễ 3765 (21.7%)
   Sắp trễ 866 (5.0%)
   Chưa đến 12712 (73.3%)
Đã xử lý 31681 hồ sơ
   Trễ 371 (1.2%)
   Sớm 31310 (98.8%)
   Chưa nhận 6
Tỉ lệ T.Hạn 8.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19393 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17343 hồ sơ
Cần xử lý 36736 hồ sơ
Đang xử lý 17816 hồ sơ
   Trễ 3835 (21.5%)
   Sắp trễ 896 (5.0%)
   Chưa đến 13085 (73.4%)
Đã xử lý 18920 hồ sơ
   Trễ 294 (1.6%)
   Sớm 18626 (98.4%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 11.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 54336 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17816 hồ sơ
Cần xử lý 72152 hồ sơ
Đang xử lý 20746 hồ sơ
   Trễ 4003 (19.3%)
   Sắp trễ 1190 (5.7%)
   Chưa đến 15553 (75.0%)
Đã xử lý 51406 hồ sơ
   Trễ 687 (1.3%)
   Sớm 50719 (98.7%)
   Chưa nhận 32
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 26241 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20746 hồ sơ
Cần xử lý 46987 hồ sơ
Đang xử lý 26520 hồ sơ
   Trễ 4086 (15.4%)
   Sắp trễ 1596 (6.0%)
   Chưa đến 20838 (78.6%)
Đã xử lý 20467 hồ sơ
   Trễ 172 (0.8%)
   Sớm 20295 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.9%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai