Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 4

Xã Ia Bă - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 648 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã H' Nol - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 542 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Đăk Rong - Huyện Kbang
Cần xử lý 513 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 661 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 443 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Hải Yang - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 400 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 4

MC Cấp Sở-Ngành (Test)
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia RMok - Krông Pa
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Ko - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Pal - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 10.0%
Tỉ lệ T.Hạn 90.0%
Xã Kông HTok - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19416 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17401 hồ sơ
Cần xử lý 36817 hồ sơ
Đang xử lý 17866 hồ sơ
   Trễ 3895 (21.8%)
   Sắp trễ 900 (5.0%)
   Chưa đến 13071 (73.2%)
Đã xử lý 18951 hồ sơ
   Trễ 297 (1.6%)
   Sớm 18654 (98.4%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 11.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 54346 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17866 hồ sơ
Cần xử lý 72212 hồ sơ
Đang xử lý 20456 hồ sơ
   Trễ 4085 (20.0%)
   Sắp trễ 1379 (6.7%)
   Chưa đến 14992 (73.3%)
Đã xử lý 51756 hồ sơ
   Trễ 760 (1.5%)
   Sớm 50996 (98.5%)
   Chưa nhận 32
Tỉ lệ T.Hạn 6.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 31792 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20456 hồ sơ
Cần xử lý 52248 hồ sơ
Đang xử lý 27076 hồ sơ
   Trễ 4259 (15.7%)
   Sắp trễ 1994 (7.4%)
   Chưa đến 20823 (76.9%)
Đã xử lý 25172 hồ sơ
   Trễ 259 (1.0%)
   Sớm 24913 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai