THÁNG 1
Đã tiếp nhận 127 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 127 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 127 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 127 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 89 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 89 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 89 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 89 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 580 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 580 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 580 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 580 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 601 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 601 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 601 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sớm 595 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 221 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 221 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 221 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 221 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 134 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 134 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 8 (100.0%)
Đã xử lý 126 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 126 (100.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai