THÁNG 1
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 101 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 101 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 100 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 172 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 172 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 172 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 339 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 339 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 337 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 336 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 122 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 124 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 120 hồ sơ
   Trễ 25 (20.8%)
   Sớm 95 (79.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 103 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 107 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 103 hồ sơ
   Trễ 25 (24.3%)
   Sớm 78 (75.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 67 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 4 (80.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (20.0%)
Đã xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 2 (3.2%)
   Sớm 60 (96.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai