THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1383 hồ sơ
Tồn kỳ trước 57 hồ sơ
Cần xử lý 1440 hồ sơ
Đang xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 6 (9.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 57 (90.5%)
Đã xử lý 1377 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1377 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 777 hồ sơ
Tồn kỳ trước 63 hồ sơ
Cần xử lý 840 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 6 (7.7%)
   Sắp trễ 1 (1.3%)
   Chưa đến 71 (91.0%)
Đã xử lý 762 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 761 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 664 hồ sơ
Tồn kỳ trước 78 hồ sơ
Cần xử lý 742 hồ sơ
Đang xử lý 119 hồ sơ
   Trễ 6 (5.0%)
   Sắp trễ 2 (1.7%)
   Chưa đến 111 (93.3%)
Đã xử lý 623 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 623 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai