THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1724 hồ sơ
Tồn kỳ trước 177 hồ sơ
Cần xử lý 1901 hồ sơ
Đang xử lý 201 hồ sơ
   Trễ 99 (49.3%)
   Sắp trễ 3 (1.5%)
   Chưa đến 99 (49.3%)
Đã xử lý 1700 hồ sơ
   Trễ 6 (0.4%)
   Sớm 1694 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1297 hồ sơ
Tồn kỳ trước 201 hồ sơ
Cần xử lý 1498 hồ sơ
Đang xử lý 239 hồ sơ
   Trễ 102 (42.7%)
   Sắp trễ 7 (2.9%)
   Chưa đến 130 (54.4%)
Đã xử lý 1259 hồ sơ
   Trễ 7 (0.6%)
   Sớm 1252 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 374 hồ sơ
Tồn kỳ trước 239 hồ sơ
Cần xử lý 613 hồ sơ
Đang xử lý 279 hồ sơ
   Trễ 103 (36.9%)
   Sắp trễ 25 (9.0%)
   Chưa đến 151 (54.1%)
Đã xử lý 334 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 334 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai