THÁNG 3
Đã tiếp nhận 39 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (100.0%)
Đã xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 39 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 54 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 58 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 48 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 48 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 29 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 29 (100.0%)
Đã xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 6 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai