THÁNG 3
Đã tiếp nhận 272 hồ sơ
Tồn kỳ trước 758 hồ sơ
Cần xử lý 1030 hồ sơ
Đang xử lý 798 hồ sơ
   Trễ 227 (28.4%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 569 (71.3%)
Đã xử lý 232 hồ sơ
   Trễ 6 (2.6%)
   Sớm 226 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 247 hồ sơ
Tồn kỳ trước 798 hồ sơ
Cần xử lý 1045 hồ sơ
Đang xử lý 877 hồ sơ
   Trễ 233 (26.6%)
   Sắp trễ 5 (0.6%)
   Chưa đến 639 (72.9%)
Đã xử lý 168 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 168 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 91 hồ sơ
Tồn kỳ trước 877 hồ sơ
Cần xử lý 968 hồ sơ
Đang xử lý 950 hồ sơ
   Trễ 233 (24.5%)
   Sắp trễ 5 (0.5%)
   Chưa đến 712 (74.9%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 24.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai