THÁNG 4
Đã tiếp nhận 206 hồ sơ
Tồn kỳ trước 173 hồ sơ
Cần xử lý 379 hồ sơ
Đang xử lý 188 hồ sơ
   Trễ 109 (58.0%)
   Sắp trễ 3 (1.6%)
   Chưa đến 76 (40.4%)
Đã xử lý 191 hồ sơ
   Trễ 7 (3.7%)
   Sớm 184 (96.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 30.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 69.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 188 hồ sơ
Cần xử lý 360 hồ sơ
Đang xử lý 207 hồ sơ
   Trễ 113 (54.6%)
   Sắp trễ 3 (1.4%)
   Chưa đến 91 (44.0%)
Đã xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 4 (2.6%)
   Sớm 149 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 32.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 67.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 207 hồ sơ
Cần xử lý 299 hồ sơ
Đang xử lý 238 hồ sơ
   Trễ 114 (47.9%)
   Sắp trễ 6 (2.5%)
   Chưa đến 118 (49.6%)
Đã xử lý 61 hồ sơ
   Trễ 1 (1.6%)
   Sớm 60 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 38.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 61.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai