THÁNG 3
Đã tiếp nhận 138 hồ sơ
Tồn kỳ trước 80 hồ sơ
Cần xử lý 218 hồ sơ
Đang xử lý 97 hồ sơ
   Trễ 58 (59.8%)
   Sắp trễ 1 (1.0%)
   Chưa đến 38 (39.2%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 10 (8.3%)
   Sớm 111 (91.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 31.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 68.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 159 hồ sơ
Tồn kỳ trước 97 hồ sơ
Cần xử lý 256 hồ sơ
Đang xử lý 151 hồ sơ
   Trễ 62 (41.1%)
   Sắp trễ 8 (5.3%)
   Chưa đến 81 (53.6%)
Đã xử lý 105 hồ sơ
   Trễ 10 (9.5%)
   Sớm 95 (90.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 28.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 71.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 151 hồ sơ
Cần xử lý 169 hồ sơ
Đang xử lý 164 hồ sơ
   Trễ 62 (37.8%)
   Sắp trễ 9 (5.5%)
   Chưa đến 93 (56.7%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 36.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 63.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai