THÁNG 3
Đã tiếp nhận 246 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 246 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 245 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 245 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 175 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 176 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 174 hồ sơ
   Trễ 8 (4.6%)
   Sớm 166 (95.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 80 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 82 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 2 (40.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (60.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 77 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai