THÁNG 4
Đã tiếp nhận 40 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 1 (2.5%)
   Sớm 39 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 14 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 5 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai