THÁNG 3
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 31 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 25 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 35.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 64.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 6 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 12 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 6 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (25.0%)
Đã xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 4 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai