THÁNG 3
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 78 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 151 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 152 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 150 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 249 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 251 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 3 (30.0%)
   Sắp trễ 7 (70.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 241 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 241 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai