THÁNG 4
Đã tiếp nhận 173 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 175 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 173 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 173 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 133 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 131 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 130 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 78 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 2 (25.0%)
   Sắp trễ 4 (50.0%)
   Chưa đến 2 (25.0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 70 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai